Provincie Gelderland

De wolf in Gelderland 

In opdracht van de provincie is de gebiedscommissie preventie wolvenschade. De leden van de commissie zijn in gesprek met alle direct belanghebbenden om te kijken welke maatregelen binnen het leefgebied van de wolf nodig zijn om schade door wolven te voorkomen.  

Houdt u schapen en/of geiten in het leefgebied van wolven (Noord- en Midden-Veluwe) en heeft u een vaste of verplaatsbare afrastering aangeschaft om uw dieren tegen de wolf te beschermen? Dan kunt u subsidie aanvragen. 

Voor wie 

Schapen- of geitenhouders die in het Identificatie- en Registratiesysteem van Dieren (I&R Dieren) van RVO geregistreerd staan, kunnen subsidie aanvragen. 

Waarvoor 

Deze regeling is bedoeld als financiële ondersteuning voor schapen- en geitenhouders die afrasteringen plaatsen in een leefgebied van wolven die een wolf kunnen tegenhouden. 

Voorwaarden 

U kunt deze subsidie aanvragen als: 

  • u de subsidie aanvraagt nadat de afrastering is aangeschaft; 
  • u voor 29 maart 2019 al eigen schapen of geiten hield in het leefgebied van wolven. Dit is de publicatiedatum van het besluit waarin Gedeputeerde Staten (GS) de Noord- en Midden-Veluwe als leefgebied voor de wolf hebben aangewezen; 
  • de afrastering is geplaatst of wordt gebruikt in een leefgebied voor wolven. Vooralsnog zijn Noord- en Midden-Veluwe aangewezen als leefgebied voor de wolf; 
  • de gehele afrastering voldoet aan de eisen die de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland hiervoor heeft vastgesteld in een schadepreventieplan. 
  • u als schapen- of geitenhouder in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren (I&R Dieren) van RVO staat geregistreerd. 

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de “Regels Ruimte voor Gelderland 2016”  

Maximale bijdrage 

U kunt maximaal € 20.000 subsidie ontvangen. 

(Raadpleeg de factsheet vergoedingen voor rekenvoorbeelden die u kunnen helpen bij het invullen van uw subsidieaanvraag.) 

Subsidie aanvragen 

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportal. Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau EH2+ (voor rechtspersonen) of DigiD (voor particulieren) nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging regelen. 

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Voorkomen schade door wolven’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. 

In een checklist ziet u zien welke bijlagen er in het aanvraagformulier van u gevraagd kunnen worden. Bij uw aanvraag vragen wij u als bijlagen toe te voegen. 

Behandeling aanvraag 

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 600.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.  

Vastgesteld leefgebied wolf  

https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Subsidies/DOC_Overzichtskaart_leefgebieden_wolf_Veluwe.pdf 

Gebiedsgericht preventieplan Veluwe 

Subsidieregeling Gelderland gaat van start   

Er is 1,1 miljoen Euro beschikbaar gesteld om alle schapen en geiten in het, door de provincie aangewezen leefgebied, binnen wolf-werend afrastering te plaatsen.  

Nu is het aan de schapen- en geiten- houders om het aanbod van de provincie Gelderland aan te nemen. Vanaf begin augustus opent de provincie een fonds van 1,1 miljoen Euro ter behoefde van vergoeding afrasteringsmateriaal, die schapen en geiten in het aangewezen leefgebied zullen moeten beschermen tegen aanvallen van wolven.   

Dit is het resultaat van de gebiedscommissie die een jaar geleden van start ging met als doel ervoor te zorgen dat de wolven op de Veluwe zich niet conditioneren op schapen en geiten als prooi.   

De gebiedscommissie, onder leiding van Pieter van Geel, heeft het “gebiedsgericht preventieplan wolvenschade Gelderland” opgesteld, het concept verscheen half april, iedereen kreeg daarop twee weken de tijd een inbreng indienen, het werd op basis van alle inbreng aangepast. Ook Stichting Nowolves Benelux heeft een stuk aangeleverd, het stuk is goed ontvangen en deels meegenomen in de plan.   

6 mei is het concept bij Gedeputeerde Staten ingediend en een week later goed gekeurd.   

De subsidie regeling loopt met terugwerkende kracht vanaf 26 maart 2019 en blijft van kracht tot 1 januari 2022. Anderhalf jaar is het dus mogelijk om aanvraag in te dienen, ook van eerder gedaan aanpassingen, mits u de bonnetjes heeft bewaard.   

De voorwaarden staan in het rapport tot in detail beschreven. Als aan de voorwaarden word voldaan vergoed de provincie de meerkosten voor beroepsmatige als ook de hobby houders. (Of Wanneer u aanvraag aan de voorwaarden voldoet, vergoed…..)  

De commissie heeft besloten voor een duidelijk systeem waarmee de schapen- en geiten– houders, in het aangewezen leefgebied, hun afrastering wolf-werend kunnen maken.   

In het Gelders leefgebied zijn 381 houders van schapen en 226 houders van geiten geteld. Het grootste deel van de schapen houders, 239 van de 381, heeft minder dan 10 schapen. 122 houders hebben tien tot vijftig schapen, 20 meer dan vijftig schapen. 7 bedrijven of organisaties hebben grotere schaapskuddes. Op basis van deze aantallen is de 1,1 miljoen Euro begroot.   

 

In het Gelderse wolvengebied komt, op basis van deze gegevens, geen enkele aanvraag boven de 20.000 Euro uit. Komt er wel een subsidie aanvraag boven 20.000 Euro dan gelden Europese regels voor staatssteun. Voor gebieden waar aanvragen boven de 20.000 Euro te verwachten zijn, moet de Europese Commissie over de regeling oordelen. Daarom is de Gelderse regeling niet eenvoudig door andere provincies over te nemen en snel werk van te maken, dus niet afwachten tot zich een wolf heeft gevestigd.    

https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Natuur/DOC_Gebiedsgericht_preventieplan_wolvenschade_Veluwe.pdf 

 

Nieuwsbrieven Commissie Gelderland  

Februari 2021 

https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Natuur/DOC_Nieuwsbrief_wolvencommissie_Gelderland_februari_2021_met%20rapport.pdf 

November 2020 

https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Natuur/DOC_Nieuwsbrief_wolvencommissie_november_2020.pdf 

Mei 2020 

https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Natuur/DOC_Nieuwsbrief_mei_2020_wolvencommissie.pdf 

Reacties zijn gesloten.