Onderzoek draagvlak wolf

Het draagvlak voor de wolf is afgenomen 

NW 26 januari 2021 

Sinds de wolvenaanvallen in de zomer 2020 weten meer Nederlanders dat wolven ook voor overlast zorgen. Het draagvlak ten opzichte van januari 2020 is verschoven naar “niet welkome”.  

De groep die de wolf liever helemaal niet in Nederland is gegroeid van 18% naar 23%. 17 % geeft aan dat zij negatiever Overveen wolf zijn gaan denken. Onder inwoners van “wolvengebieden” neem het aantal voorstaanders af van 59% naar 52%, het aantal tegenstaanders bleef gelijk met 25%.  

Maar de helft wil nog steeds dat het mogelijk word gemaakt dat wolven naar Nederland komen. Meer Nederlanders vinden dat boeren financieel gecompenseerd moeten worden om hun vee te beschermen. De steun voor het volledige betalen is gegroeid van 22% naar 33%, steun voor deels betalen om schade van wolven te voorkomen is 84%(68% januari 2020). 

De mate waarin men denkt dat wolven voor overlast en/of schade zorgen is toegenomen. In januari gaf nog 48% aan dat enkelen wolven in het land voor overlast zorgen, in oktober 2020 61%! 

Voor het houden van het wolvenbeleid van nu zijn 58%, de roep om te veranderen is toegenomen van 14% naar 22%.  

Nieuw onderzoek maatschappelijk draagvlak hervestiging van de wolf 

27 januari 2021 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft voor de tweede keer in één jaar een onderzoek laten uitvoeren naar het maatschappelijk draagvlak onder burgers voor de hervestiging van de wolf in Nederland. Het draagvlak voor de wolf is licht afgenomen, maar nog steeds aanzienlijk. Sinds de wolvenaanvallen van afgelopen zomer denken meer Nederlanders dat wolven voor overlast zorgen en vee eten. Mogelijk is daarom de roep om wolven tegen te houden licht toegenomen. 

Achtergrond 

Dit onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction, is (grotendeels) een herhaling van het onderzoek dat is uitgevoerd in januari 2020. Op dat moment had het dier zich voor het eerst in lange tijd zich weer in ons land gevestigd. Sindsdien hebben wolven meerdere malen vee aangevallen en gedood. Dat wolven dit kunnen doen is een belangrijk argument van tegenstanders van de vestiging van de wolf. 

Resultaten 

Uit het eerdere onderzoek bleek dat het maatschappelijk draagvlak voor de hervestiging van de wolf relatief groot was: 57% van de Nederlanders had een positieve houding ten aanzien van de hervestiging van de wolf. Uit het vervolgonderzoek blijkt dat dit percentage licht is afgenomen naar 54%. De beleving dat wolven een bedreiging zouden vormen voor mensen, is echter onveranderd. Dat betekent dat 76% van de Nederlanders meent dat wolven geen bedreiging vormen voor mensen. Verder geeft 68% aan dat hun mening niet is veranderd sinds er meer wolven voorkomen in Nederland en er meer aanvallen van wolven op schapen plaatsvinden. Van de ondervraagden geeft 17% aan dat zij negatiever over wolven zijn gaan denken, 8% is juist positiever over wolven gaan denken. 

De aanbevelingen uit het vervolgonderzoek hebben betrekking op de communicatie met Nederlanders over de verantwoordelijkheidsverdeling voor het wolvendossier en verbetering van de voorlichting over het eetgedrag/eetpatroon van wolven. De provincies en het Rijk werken in nauwe samenwerking verder met elkaar. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z01350&did=2021D03123 

Onderzoek draagvlak wolf januari 2020 

Onderzoek draagvlak wolf januari 2020: draagvlak voor wolf in Nederland neemt licht toe ten opzichte van 2012 

Circa 6 op de tien Nederlanders, 57%, vinden de wolf welkom in Nederland. In 2012 waren het 45%. (zeer welkome 20%, 19%, 18%, niet eens/niet oneens 24%, 8%, 5%, helemaal niet welkom 5%)   

Een kleine meerderheid denkt dat er voldoende ruimte is voor wolven, mits het aantal enigszins beperkt blijft.  Voor een kwart van de deelnemers (27%) is meer dan 50 wolven een optie, 44% ziet liever niet meer dan 20 wolven in Nederland leven. (14% geen wolf, 14% max. 10 wolven, 17% max. 20 wolven, 19% max. 50 wolven, 10% max. 100 wolven, 17% meer dan 100 wolven, 10% anders)  

18% van de deelnemers denkt dat een enkele wolf voor veel overlast en schade kan zorgen. (Onderzoek januari 2020!, hier word volgonderzoek interessant) en 48% denken dat enkele roedels wolven voor veel overlast en schade kunnen zorgen.   

51% van de deelnemers zullen graag meer willen weten over in welke gebieden in Nederland de wolf voorkomt of mogelijk kan voorkomen, 48% wil meer weten over welke gevolgen er kunne zijn door de komst van wolven in Nederland. 47% wil meer weten over het gedrag van wolven.   

Nederlanders die vinden dat de wolf welkom is, verklaren hun mening met ecologische redenen. 71% vind dat het Nederlandse natuur de terugkeer mogelijk maakt, 53% vind de wolf een verrijking van de Nederlandse Natuur en geloven dat wolven kunnen zorgen voor een evenwicht in de natuur.   

Tegenstanders zien te weinig ruimte voor wolven in Nederland, 46%, en verklaren hun mening met gevolgen die betrekking hebben op overlast en gevaar. Ze doden vee (42%, en er kunne teveel wolven komen (41%).   

Kennisniveau over algemeen gedrag van wolven: 75% vinden volgende stelling waar: Wolven zijn schuwe dieren. Ze zijn bang voor mensen en ze vallen in principe geen mensen aan.  

Meeste informatie over wolven komt via de televisie (52%) en uit de krant (26%). Sociaal media komt op plek 4 met 12%. De Website van Nowolves is onder de deelnemers niet bekent, 1% heeft een boek gelezen en 2% kennen de website “Wolven in Nederland”. Een deerde van de deelnemers wil meer informatie over wolven. Relatief veel interesse bestaat aan toekomstige gevolgen van het samenleven met de wolf.  

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Motivaction International B.V. (Dit is de directeur van dit onderzoek bureau Motivation: 
https://waterland.groenlinks.nl/pieter-paul ) een onderzoek uitgevoerd naar het maatschappelijk draagvlak voor de hervestiging van de wolf.  

De doelgroep voor dit onderzoek is de Nederlandse bevolking. Er is een representatieve steekproef gerealiseerd van n=2.060 Nederlanders van 18 tot en met 80 jaar.  

Het onderzoek is vervolgens uitgevoerd door middel van een online vragenlijst van in totaal 27 vragen. Respondenten ontvingen per e-mail een uitnodiging met daarin een link naar de online vragenlijst.   

Dit kwantitatieve veldwerk vond plaats in de periode van 23 januari tot en met 31 januari 2020.  

Schouten zal samen met de provincies de aanbevelingen van de onderzoekers uitwerken. En ze kondigt meteen een vervolgonderzoek aan.   

De afgelopen tijd was er veel aandacht voor een wolf in Noord-Brabant, die tientallen schapen heeft doodgebeten. De minister wil weten of die incidenten invloed hebben op het draagvlak.  

“Dit lijkt een incidenteel geval, maar de verwachting is dat dit vaker gaat voorkomen, omdat er meer en regelmatiger zwervende jonge wolven in Nederland zullen voorkomen”, schrijft Schouten aan de Tweede Kamer. Ze wil bekijken of de overlast verder moet worden beperkt, “met inachtneming van de beschermde status van de wolf”.  

 

Rapport onderzoek  

https://www.rijksoverheid.nl/…/bijlage-rapport-maatschappel… 

 

Reacties zijn gesloten.